+ Đăng tin

Điều khoản và thỏa thuận

– Người dùng không được sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng dụng này; hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Tin bất động sản hoặc các website tích hợp với Tin bất động sản do Tin bất động sản là chủ sở hữu.

– Người dùng không được thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung website.

– Người dùng không được sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến website, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.

– Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc phương thức nào để theo dõi, sao chép các nội dung của Tin bất động sản và các ứng dụng liên kết với Tin bất động sản có liên quan tới Tin bất động sản

– Người dùng không được phép di dời, xoá bỏ, thay đổi bất kì thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của website (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).

– Người dùng không được bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ website cho bất kỳ bên thứ ba nào (tổ chức; cá nhân).

– Người dùng không được sử dụng website để cung cấp dịch vụ cho bất cứ bên thứ ba nào khác.

– Người dùng không được thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của website.

– Người dùng không được đăng nhập và sử dụng website bằng một phần mềm thứ 2 hoặc một hệ thống trung gian khác, không được phát triển khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Tin bất động sản.

– Người dùng không được sử dụng website Tin bất động sản hoặc các dịch vụ khác được tích hợp với Tin bất động sản trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

– Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế, chính sách nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác.

– Nghiêm cấm sử dụng ứng dụng để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Người dùng không được sử dụng website để sử dụng đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền pháp lí của bên thứ ba.

– Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

– Các vi phạm khác.

Danh sách tin rao

So sánh các bảng liệt kê

So sánh