+ Đăng tin

Hướng dẫn đăng tin

Hướng dẫn đăng giá bán sản phẩm

Bước 1: Chọn đơn vị sau giá sản phẩm Chọn đơn vị sau giá sản phẩm Bước 2: Nhập giá sản phẩm Nhập giá sản phẩm Chú ý: Số lẻ cách nhau bằng dấu "chấm (.)" Ví dụ: Nếu giá sản phẩm là 2.5 Tỷ bạn chỉ cần nhập số 2.5 vào ô giá sản phẩm. Đơn vị sau giá chọn "Tỷ" thì giá sẽ hiển thị là 2.5...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh